¿Qui Som?

Junta

Membres actuals i càrrecs:

President: Alex Armengol
Vice-President: Jordi Daban
Secretari: Jordi Rubia
Tresorer: Enric Garcia
Representant Executiva: Joaquim Tomàs

Col·laboradors habituals del Comitè Parroquial

Comissions de treball

Missió del Comitè Parroquial

Manifest Liberal

Estatuts


Participa amb els teus comentaris

Adhereixte al Partit Liberal

Enllaços d’InterèsManifest Liberal

MANIFEST SOBRE EL LIBERALISME A ANDORRA

Aquest document resumeix els postulats fets en els congressos anteriors, en coherència amb l'esperit del liberalisme europeu modern i en sintonia amb el Manifest Liberal aprovat pel 48è Congrés de la Internacional Liberal celebrat a Oxford, el novembre de 1997, del qual es reprodueixen els apartats més significatius i aquells que més directament són d'aplicació a Andorra.

Una vegada desenvolupat, aquest document definirà les línies polítiques d'actuació del Partit Liberal d'Andorra en diferents àmbits.

ELS VALORS LIBERALS

Tal com ja deia el manifest liberal d'abril de 1947, creiem que la llibertat i la responsabilitat individual son les bases d'una societat civilitzada; que l'estat només és un instrument al servei dels ciutadans; que qualsevol acció de l'estat ha d'estar subjecta a l'imperi de la llei, i les persones que l'executen han de sotmetre's a l'escrutini de la societat civil; que la llibertat constitucional està basada en els principis de la separació de poders; que la justícia exigeix que en tot procés penal l'acusat gaudeixi del dret a un judici ràpid, públic i lliure de qualsevol influència política. Però també deia i ho reafirmem, que els drets i les obligacions van units i que tots els ciutadans tenen una responsabilitat moral davant la resta dels membres de la societat.

La llibertat, la responsabilitat, la tolerància, la justícia social i la igualtat d'oportunitats són els valors centrals del liberalisme i els principis sobre els quals ha de construir-se una societat oberta. Aquests principis requereixen un equilibri acurat entre les sòlides societats civils, els governs democràtics, els mercats lliures i la cooperació internacional.

Creiem que entre les condicions de les llibertats individuals s'inclouen l'estat de dret, l'accés per a tots a una variada i completa educació, una sanitat pública eficaç, les llibertats d'expressió, d'associació i accés a la informació, la igualtat de drets i oportunitats per a les dones i els homes, la tolerància per a la diversitat i la inclusió social, la promoció de la iniciativa privada i de les oportunitats de treball.

Pensem que la societat civil i la democràcia constitucional constitueixen la base més justa i estable de l'ordre polític. La societat civil la constitueixen ciutadans lliures que viuen dins d'un marc legal establert, amb la garantia dels seus drets individuals i amb el poder públic limitat i subjecte a l'escrutini democràtic de la societat.


LES IDEOLOGIES EXTREMES S'APROPEN

Les diferències ideològiques actuals entre l'antic i desfasat dirigisme socialista i l'esgotat immobilisme conservador han anat donant pas a un marge de diferència cada dia més petit. Governs elegits com a social - demòcrates apliquen polítiques que fins ara eren reivindicades només per opcions liberals o, fins i tot, conservadores; i a l'inrevés, governs de clar signe conservador apliquen polítiques socials que abans pretenien ser una mena d'exclusiva de l'esquerra.

Assistim també, i molt especialment a Andorra, a la proclamació d'unes opcions autoanomenades “de progrés”, que es volen contraposar a nosaltres, els liberals. Aquesta apropiació indeguda del concepte de progrés, malgrat que no enganya ningú més que els autoconvençuts, és especialment absurda a Andorra, on els darrers anys s'ha vist créixer un veritable progrés general i social, gràcies al fet que els governs liberals han sabut mantenir l'estabilitat i han anat sumant voluntats generals i parroquials, sense caure en aquelles crisis repetides que sempre es van basar en enfrontaments personals. Aquesta estabilitat, tan malmesa al començament dels anys noranta, ha permès la política de veritable progrés feta entre el Govern i el Consell General, primer en minoria, i després amb el suport d'una àmplia majoria atorgada pels electors.

LES IDEES LIBERALS I EL CENTRE POLÍTIC.

Igualment peculiar pot semblar per a un observador neutral, l'actual neguit per posar-se un suposat vestit de centre moderat, i fins i tot per afegir-se el qualificatiu de “liberal” per part d'algunes opcions en període d'estructuració.

Nosaltres, els liberals d'Andorra, recolzats en l'ancestral tradició de progrés que va comportar els més importants avenços socials d'aquest país des de la reforma de 1866 fins el sufragi de les dones i la Constitució de 1993, defensem el dret de cadascú a la vida, la llibertat i la propietat plural, com a drets individuals bàsics, inalienables. Per a nosaltres, el liberalisme és el conjunt d'idees i actituds que defensen democràticament la llibertat política i la llibertat econòmica i que, ensems, propugnen el progrés social i la responsabilitat personal, derivada dels drets de la persona. Aquesta definició resumida de la teoria liberal coincideix amb la praxis que el Govern i la majoria liberal del Consell General demostren cada dia amb el seu tarannà democràtic i reformista i es reflecteix en les propostes de llei que elaboren des de fa cinc anys.

Les tesis liberals modernes, majoritàriament compartides pels andorrans, situen els liberals de forma natural en un espai d'equilibri polític tan necessari per a la consolidació del nostre estat de dret i per a l'encaix d'Andorra sense trauma en l'Europa del segle XXI. Els liberals ocupem aquest espai polític fet d'equilibri i de tolerància. Ocupem el centre de la política andorrana. Una manera de ser reformista que està en sintonia amb la majoria de ciutadans, un espai polític equilibrat que és molt més que una opció de centre estratègicament adoptada amb criteris només electorals.

REPTES I OPORTUNITATS

Els reptes que afrontarem els propers anys són fonamentalment:

Construir sobre les bases del que ja hem assolit.
Ampliar els principis democràtics.
Aprofitar les forces del canvi per consolidar el desenvolupament d'una societat oberta com és la nostra.
Aquests reptes inclouen entre d'altres:

L'EDUCACIÓ, GARANTIA DE FUTUR

Consisteix, entre moltes altres coses, en que prevalgui per mitjà de l'educació la importància crucial de la tolerància i d'ensenyar a conviure en una societat civilitzada i cohesionada. L'esforç en formació permanent, en noves tecnologies, en facilitar l'accés a la universitat des d'Andorra amb els Estudis Virtuals, s'han de continuar ampliant per donar encara més fruits de futur.

UN NOU CONTRACTE ENTRE GENERACIONS

En termes de medi ambient, cal infondre en les consciències des de la primera escola, un nou sistema de valors en el qual es reconegui que la natura és un tot orgànic i tots tenim la responsabilitat de preservar-la.

Reconeixem que els governs, també el d'Andorra, com a dipositaris de la societat, s'enfronten a tensions que sorgeixen de les pressions immediates entre la demanda i el consum, i també dels interessos a llarg termini de la comunitat i del medi ambient. Volem un nou contracte entre generacions que reconegui els beneficis que els ciutadans i els consumidors actuals han rebut d'inversions anteriors; que consideri la responsabilitat de mantenir i renovar l'entorn actual, el patrimoni cultural, els béns públics i el capital social de les generacions futures.

EL PROGRÉS CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC.

Donem la benvinguda a les oportunitats econòmiques i socials derivades de les noves tecnologies i de la innovació científica, però també reconeixem la necessitat de controlar l'ús que se'n fa, pel seu possible impacte i abús. S'ha d'aplicar el principi fonamental de precaució i establir regulacions locals en coherència amb les internacionals. També acollim amb satisfacció la revolució en les comunicacions que ofereix noves oportunitats per promoure la creativitat, la descentralització, l'autonomia i la iniciativa individuals. Els liberals insistim en la necessitat que hi hagi diversos canals de comunicacions que siguin subministrats per la lliure competència del mercat. Les xarxes d'informació i la resta d'estructures de comunicació han d'ésser àmpliament assequibles i disposar de sistemes oberts per als productors, els consumidors i els organismes d'interès públic.

MILLORAR LA DEMOCRÀCIA

Una de les idees més propugnades pels liberals europeus és el principi de subsidiarietat que demana que s'atorgui la màxima autonomia a les comunitats regionals i locals. La descentralització del poder polític als Comuns i alhora la cooperació entre ells i el Govern posada en pràctica pel govern liberal i a la qual s'hi van afegint noves fites, són la millor manera d'apropar els ciutadans a la presa de decisions polítiques i de donar poder a cadascun dels ciutadans. Així es mantindrà l'elevat índex de participació directa en la política que caracteritza la societat andorrana i la singularitza, davant el creixent i dramàtic desencís electoral en tants estats democràtics.

A l'alba del segle vint-i-un ens comprometem com a liberals a treballar tots junts per afrontar aquests reptes bàsics i tots els que se'n deriven.

7 DE MAIG DEL 2000 - 5è CONGRÉS.

 


_____________________________________________________________________________________________________
© 2006 Comitè Parroquial del Partit Liberal d'Escaldes-Engordany. - Disseny: Empresa Activa SL