¿Qui Som?

Junta

Membres actuals i càrrecs:

President: Alex Armengol
Vice-President: Jordi Daban
Secretari: Jordi Rubia
Tresorer: Enric Garcia
Representant Executiva: Joaquim Tomàs

Col·laboradors habituals del Comitè Parroquial

Comissions de treball

Missió del Comitè Parroquial

Manifest Liberal

Estatuts


Participa amb els teus comentaris

Adhereixte al Partit Liberal

Enllaços d’InterèsEstatuts

PARTIT LIBERAL D'ANDORRA ESTATUTS

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.- EL PARTIT LIBERAL D'ANDORRA, és un partit polític amb objectius locals, nacionals i internacionals, que sota el principi de la defensa de la llibertat, fou autoritzat originàriament per Decret del Govern Núm. 81/GJ/92 amb el nom de PARTIT LIBERAL ANDORRÀ, posteriorment modificat per denominar-se PARTIT LIBERAL D'ANDORRA, i que té les finalitats següents:

1ª.- Promoure la personalitat d'Andorra com a estat de dret i potenciar el seu reconeixement internacional.

2ª.- Potenciar i mantenir el bon govern del país sota la forma democràtica, el repecte al principi de legalitat i les idees i els principis liberals.

3ª.- Fomentar i mantenir una consciència nacional sobre els temes d'interès general. Amb aquesta finalitat estarà obert a les aliances i acords interparroquials amb grups i persones de principis i objectius similars.

4ª Treballar pel present i el futur d'Andorra, promovent la informació, la cultura, la prosperitat i el benestar dels seus habitants, dins el marc d'una societat liberal, justa i solidària. Igualment i per tal d'assolir aquest objectiu, promoure i contribuir al desenvolupament de la Constitució.

5ª.- Elaborar, presentar, defensar i dur a terme els programes que siguin aprovats pel Congrés General i pel Consell Nacional del partit, col·laborant amb la Internacional Liberal en el desenvolupament dels drets, de la dignitat i les llibertats de la persona, el progrés de la societat i la pau en el món.

Article 2n.- El seu domicili és a Andorra la Vella, Avinguda del Fener, núm 11, 1r. 4a i podrà ser traslladat al lloc que el Comitè Executiu decideixi.Podrà mantenir locals a cada Parròquia, per decisió del Comitè Parroquial corresponent.
Article 3r.- La seva estructura és federal i es basa en la democràcia interna, la disciplina de partit i la participació dels membres en les decisions i el treball del partit.

Article 4t.- La seva durada és indefinida.

TÍTOL II
DELS MILITANTS

Article 5è.-
a) Podran ser-ne membres, tots el ciutadans andorrans que, acceptant aquests Estatuts i les declaracions programàtiques del partit, siguin admesos pel Comitè Executiu, amb el vist-i-plau previ del Comitè Parroquial corresponent.

b) Els ciutadans d'Andorra que no gaudeixin de drets polítics al país, podran ser membres del partit, si són admesos pel Comitè Executiu.

Article 6è.- El partit organitzarà una secció jove per acollir els simpatitzants menors d'edat civil, sempre que no consti l'oposició dels seus representants legals, i els militants majors d'edat fins als 31 anys, que vulguin ser-hi. Aquesta secció elegirà abans de cada Congrés un representant i un suplent per al Comitè Executiu, i tres representants i tres suplents per al Consell Nacional.

Article 7è.- Són drets dels militants:

a) Participar amb veu i vot en les reunions generals, locals o de l'àrea que el partit convoqui.

b) Proposar iniciatives i fer consultes als òrgans directius.

c) Rebre informació periòdica sobre les activitats del partit i sobre les dades recollides per aquest.

d) Proposar-se com a candidat, seguint les normes internes, per cobrir qualsevol càrrec dintre del partit.

e) Proposar-se com a candidat per a les eleccions locals o generals, amb un mínim de vint firmes de membres que estiguin al corrent de les seves obligacions amb el partit. La presentació es farà seguint les normes internes i davant del Comitè Executiu o el Comitè Parroquial, segons s‘escaigui.

Article 8è.- Són obligacions dels militants:

a) Contribuir, en la mesura de la disponibilitat personal, a l'esforç comú d'assolir els objectius del partit.

b) Assistir regularment a les reunions generals, parroquials o d'àrea que siguin convocades.

c) Participar en els treballs de les àrees internes, segons les pròpies aptituds i preferències.

d) Guardar la discreció en les matèries reservades.

e) Pagar les quotes i derrames fixades estatutàriament.

TÍTOL III
FINANÇAMENT I ADMINISTRACIÓ

Article 9è.- Els recursos econòmics del partit seran:

a) Les quotes ordinàries periòdiques dels militants tal com les fixi el Congrés.

b) Les quotes especials o extraordinàries que decideixi el Congrés o, si escau, el Consell Nacional, per tal de fer front a despeses extraordinàries.

c) Les aportacions fetes per tots els membres del partit que tinguin un càrrec polític remunerat, en la proporció i la forma que decideixi el Congrés.

d) Les subvencions, donacions o llegats que legalment li siguin adreçats.

e) Els productes resultants de la promoció del partit en actes públics, de caire polític o altre.

f) Els rendiments dels béns o drets que pugui arribar a ostentar.

g) Les dotacions o subvencions assignades per Llei al partit.

Article 10è.- El partit s'administrarà seguint el sistema de pressupost anyal i sota el control del Consell Nacional.

TÍTOL IV
REPRESENTACIÓ I DIRECCIÓ

A) EL CONGRÉS

Article 11è.-

a) El Congrés és la màxima representació de la voluntat del partit. El formen tots els membres del partit que estiguin al corrent de llurs obligacions envers aquest.

b) Serà convocat per l'Executiu amb caràcter d'ordinari una vegada cada dos anys, o, en qualsevol cas, cada any electoral. També podrà ésser convocat altres vegades per l'Executiu o bé a demanda d'un vint per cent dels membres del partit. La convocatòria es farà amb una anticipació mínima d'una setmana.

c) Podrà ser convocat també per decisió del Consell Nacional presa reglamentàriament i amb una majoria qualificada de 2/3 dels presents, degudament convocats i amb l'ordre del dia determinat. El President del Partit haurà de cursar la convocatòria de Congrés, a demanda del Consell Nacional, segons els terminis establerts.

Article 12è.- Al Congrés li correspon:

a) Elaborar i aprovar les línies polítiques d'actuació del partit, en forma de programes, declaracions i tot altre document fonamental.

b) Encomanar al Comitè Executiu i, si escau, ratificar els acords i pactes del partit amb altres grups.

c) Modificar els presents Estatuts.

d) Elegir el president, el vicepresident primer, el vicepresident segon, el secretari general, el secretari d'organització, el secretari encarregat de les relacions internacionals, el tresorer del Comitè Executiu i els membres del Consell Nacional que li corresponen.

e) Aprovar el reglament intern per a la designació de candidats del partit a totes les eleccions a les quals es participi i per a l'elecció dels òrgans del Partit.

f) En general tindrà les més àmplies facultats per tal d'estructurar i dirigir el partit. Aquestes facultats quedaran delegades en el Consell Nacional entre cada sessió de Congrés.

Article 13è.- Presidirà el Congrés el president del Comitè Executiu, acompanyat dels dos vicepresidents, i del secretari general.

Article 14è.-

a).- Les modalitats d'elecció dels candidats del PARTIT LIBERAL per al consell General (llista nacional) i també per a la provisió dels càrrecs electes del Partit, seran determinades mitjançant reglament que el Consell Executiu presentarà a l'aprovació del Congrés.

b) Les modalitats d'elecció dels candidats del PARTIT LIBERAL per al Consell General (candidatura parroquial) i per als Comuns seran determinades pel mateix reglament. En ell hi haurà de figurar que la decisió sobre aquestes candidatures correspondrà al Consell Parroquial, prèvia consulta no vinculant al Comitè Executiu Nacional, a l'efecte d'una millor coordinació.

B) EL CONSELL NACIONAL

ArtIcle 15è.-

a)- El Consell Nacional detenta les facultats generals del Congrés en els períodes de temps que transcòrren entre cada convocatòria d'aquest.

b).- En formen part tots els membres del Comitè Executiu Nacional i els membres afiliats al PARTIT LIBERAL que detentin el càrrec públic de cap de govern, síndics o consellers generals.

A més a més, fins a altres 24 membres del PARTIT LIBERAL, elegits a raó de tres per Parròquia, per cada Consell Parroquial, i tres membres més elegits pel Consell Jove del Partit Liberal.

A més a més, el mateix nombre que els anteriors, elegits entre els membres del partit pel Congrés Nacional segons el sistema de llista oberta en reunió convocada a l'efecte.

c) El Consell Nacional es podrà organitzar en seccions per àrees sectorials, designant entre els seus propis membres o entre altres afiliats, els caps de secció i els membres de cada comissió.

Article 16è.- Al Consell Nacional li correspon:

a)- Assessorar i recomanar actuacions al Comitè, en totes les qüestions polítiques d'interès per al partit i amb les més ámplies facultats que no siguin reservades al Congrés.

b) Debatre, emetre opinions sobre l'acció política i adreçar-les, si escau, al Comitè Executiu o als elegits del partit, en qualsevol instància pública.

c) Desenvolupar i estendre la ideologia liberal.

d) Preparar amb l'Executiu les sessions del Congrés.

e) Prendre totes les decisions que no siguin expressament reservades al Congrés o al Comitè en relació a la política general i parroquial i a l'organització del partit, dins els períodes entre sessions del Congrés.

Article 17è.-

a) El presideix el president del partit, assistit del secretari seneral. El president tindrà el vot de qualitat per tal de decidir els empats que es produeixin.

b) El Consell Nacional es reunirà com a mínim un cop cada sis mesos, o quan el convoqui el president, a iniciativa pròpia o a demanda de 10 consellers.

c) Es donarà el seu propi Reglament de funcionament intern.

C) EL COMITÈ EXECUTIU

ArtIcle 18è.-

a).- El Comitè Executiu Nacional és l'òrgan de govern del PARTIT LIBERAL. El formen el President del partit, els dos Vice-Presidents, el Secretari General, el Secretari d'Organització, el Secretari encarregat de les relacions internacionals, el tresorer, un representant de la secció juvenil i un suplent, i fins a set vocals elegits a raó d'un per cada Consell Parroquial. En son membres nats per raó del càrrec: dos Consellers Generals membres del Grup Parlamentari Liberal, dos Cònsols o Consellers de Comú del Partit Liberal, i dos ministres liberals que formin part del Govern d'Andorra.

Els set primers càrrecs referits seran elegits pel Congrès. Els dos Consellers Generals i els dos Ministres seran designats pel Grup Parlamentari i pel mateix Govern o grup de ministres liberals del Govern. Els dos Cònsols o Consellers de Comú seran elegits pel Congrés Nacional, a proposta del Comitè Executiu. Podran designar un substitut, també Conseller General, de Comú o Ministre, que assisteixi a una o diferents sessions del Comitè. La delegació haurà d'ésser feta per carta al Secretari General.

Cada membre del Comitè Executiu elegit pels Consells Parroquials podrà ser substituït per un suplent, el qual també haurà d'haver estat escollit pel seu Consell Parroquial.

b) Tots els membres del Comitè Executiu hauran de gaudir de la plenitud de drets polítics, exepte els representants juvenils en la forma que es diu a l'article 6.

c) En cas d'absència del President, el substituirà el Vice-President primer.

d) Cada membre del Comitè Executiu, amb l'acord previ d'aquest, podrà tenir al seu càrrec una comissió de treball determinada, per desenvolupar la tasca de la qual, designarà entre els militants del partit els membres que hi vulguin formar part.

ArtIcle 19è.- Al Comitè Executiu li correspon:

a) Executar les decisions programàtiques del Congrés i del Consell Nacional.

b) Recollir tota la informació necessària per a cada comissió, secció o grup de treball i, en general, donar suport a les iniciatives que vinguin del Consell Nacional o del Congrés.

Amb aquesta finalitat podrà requerir la compareixença de qualsevol càrrec públic del partit liberal per demanar-li informació o fer-li arribar el resultat dels debats o les opinions expressades. Tots els càrrecs públics del partit liberal podran també demanar ser rebuts i escoltats en sessió del Comitè per temes concrets.

c) Portar tota la informació administrativa del partit, amb els fitxers, arxius, banc de dades, etc.

d) Portar i custodiar els llibres d'actes del Congrés, del Consell Nacional i del Comitè Executiu.

e) Publicar el Butlletí del partit i tot altre document d'ordre intern o extern, per iniciativa pròpia o per encàrrec del Consell o del Congrés.

f) Escollir i separar, eventualment, les persones que hagin de fer un treball remunerat del partit, sigui amb caràcter d'assalariat permanent, parcial o eventual.

g) En general, coordinar i dirigir les tasques del partit, tenint en compte les instruccions del Consell i del Congrés, exercint el poder disciplinari sobre el afiliats.

h) Elaborar i presentar al Consell Nacional el pressupost anyal i el balanç i l'estat de comptes de l'exercici anterior.

i) Acceptar o refusar nous membres.

j) Elaborar les candidatures d'àmbit nacional, d'acord amb el Reglament adoptat pel Congrés.

k) Informar i assegurar la coordinació amb els Comitès Parroquials sobre les candidatures elaborades per aquests a cada parròquia.

Article 20è.- El mandat de tots els membres del Comitè serà d'una durada de dos anys, amb possibilitat de reelecció per a altres mandats.

D) ELS CONSELLS PARROQUIALS:

Article 21è.- Tots els membres del partit liberal poden formar part del Consell Parroquial de la parròquia on figurin inscrits electoralment, o bé hi siguin residents en el cas de no tenir drets polítics.

Als Consells Parroquials els correspon l'elecció dels membres del Comitè Parroquial, dels representants de cada parròquia dins del Consell Nacional, d'acord amb l'article 15è, i dels candidats del partit per a les eleccions generals (llista parroquial) i per a les eleccions comunals, d'acord amb l'article 14è.

E) ELS COMITÈS PARROQUIALS:

Article 22è.- Els membres del partit liberal de cada Parròquia, reunits en Consell Parroquial, elegiran un Comitè Parroquial entre els seus membres amb un mínim de set persones i el nombre màxim que decideixi el propi Consell Parroquial. Les modalitats d'elecció seran determinades pel reglament que adoptarà el Congrés Nacional, a proposta del Comitè Executiu.

El mandat dels membres dels Comitès Parroquials tindrà una durada de dos anys, amb possibilitat de reelecció per altres mandats.

Tindran les funcions que els presents estatuts els atorguen i, a més, aquelles que els siguin atribuïdes expressament pel Congrés o pel Consell Nacional, i també les que els siguin delegades expressament pel Comitè Executiu Nacional. La delegació de funcions s'entendrà sempre referida a l'àmbit parroquial corresponent i amb la durada explícitament indicada en l'acord de delegació.

F) LA SECCIÓ JOVE:

Article 23è.- La Secció Jove del partit liberal d'Andorra estarà formada per un consell, anomenat “Consell jove del partit liberal d'Andorra”, on podran formar-hi part tots els joves afiliats del partit d'acord amb l'article 6è, aquest òrgan serà la màxima representació de la voluntat dels joves afiliats del partit.

Aquest consell elegirà democràticament els membres de l'òrgan executiu de la secció jove, anomenat “comitè executiu de la secció jove del Partit Liberal d'Andorra”, que és l'òrgan de govern d'aquesta secció. Aquest comitè estarà format per un mínim de 7 membres entre els quals s'elegirà un president.

Les modalitats d'elecció, les finalitats i el funcionament intern d'aquesta secció jove, estaran regulades per reglament intern que el comitè executiu de la secció jove sotmetrà al Comitè Executiu del partit per a la seva aprovació.

TITOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 24è.- A part de les causes legals que comportin la dissolució del partit, aquest es dissoldrà per acord de més dels dos terços dels votants del Congrés General Extraordinari convocat a l'efecte.

Article 25è.- Adoptada la dissolució, el Congrés nomenarà un mínim de tres liquidadors i un màxim de set, d'entre els militants del partit, encarregats de procedir a la liquidació de tots els béns i a la realització dels crèdits. L'estat de comptes i les propostes de liquidació hauran de ser aprovades pel Congrés. Acte seguit es comunicarà la dissolució al Govern. El romanent de la liquidació serà donat al Govern per a destinacions socials, humanitàries o benèfiques.

DISPOSICIÓ FINAL

Quan se celebrin eleccions generals o comunals els membres del Comitè Executiu, del Consell Nacional, dels Comitès Parroquials i dels Consells Parroquials que ho siguin per raó de llur càrrec, seguiran detentant el càrrec del partit fins a la celebració d'un nou Congrés o l'elecció per l'organisme que s'escaigui.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:

Fins a l'aprovació dels presents Estatuts pel Govern, el Comitè Executiu, el Consell Nacional i els Comitès Parroquials electes estaran en funcions, i quedaran automàticament confirmats un cop rebuda l'aprovació.

Principat d'Andorra, maig del 2001.

 


_____________________________________________________________________________________________________
© 2006 Comitè Parroquial del Partit Liberal d'Escaldes-Engordany. - Disseny: Empresa Activa SL